ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η γνώμη σας μετράει!! Διαβούλευση της ΕΕ με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ολοκλήρωσε τον λεγόμενο έλεγχο καταλληλότητας (Fitness Check) της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές και την εμπορία και την αξιολόγηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών . Τα πορίσματα  ανέδειξαν την ανάγκη βελτίωσης των κανόνων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Στις 30 Ιουνίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε νέα διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης προς αναζήτηση της γνώμης των εμπλεκόμενων φορέων ως προς όλες τις πιθανές συνακόλουθες δράσεις. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2017.

Μέσω της έρευνας , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ακούσει την γνώμη ειδικότερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME) με σκοπό την κατανόηση των ενδεχόμενων συνεπειών που μπορεί να επιφέρουν οι σχεδιαζόμενες νομοθετικές αλλαγές στις ΜΜΕ που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες σε καταναλωτές στην Ευρώπη.

Με βάση αυτή την διαβούλευση θα προταθούν νέοι κανονισμοί για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες σε καταναλωτές στην Ευρώπη και η συμμετοχή όλων των ΜΜΕ είναι σημαντική!

Μπορείτε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο  (odt, docx) μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2017 και να το αποστείλετε στο admin@eellak.gr.

Leave a Comment