ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συνεργασία των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο στις 7 Δεκεμβρίου, κατ’ επέκταση της στρατηγικής που είχε εισάγει τον Απριλίου 2018, που προωθεί την ανάπτυξη και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τα κράτη-μέλη. Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη,η Νορβηγία και η Ελβετία σε συνεργασία με την Επιτροπή αποσκοπούν στην αύξηση των επενδύσεων, στη διάθεση περισσότερων δεδομένων, στην προώθηση του ταλέντου και στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης.

Αναλυτικότερα, ο σχεδιασμός παρουσιάζεται ως εξής:

1. Μεγιστοποίηση των επενδύσεων μέσω συμπράξεων

Το γεγονός ότι τα επίπεδα των επενδύσεων που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ε.Ε. είναι συγκριτικά χαμηλά και κατακερματίζονται, σε αντίθεση με τις Η.Π.Α. και την Κίνα, εντείνει την ανάγκη συνεργασίας. Η στρατηγική που υιοθετήθηκε από τον Απρίλιο προβλέπει την αύξηση συντονισμού στις επενδύσεις. Ως αποτέλεσμα θα υπάρξουν περισσότερες συμπράξεις και τουλάχιστον 20 δις ευρώ που θα προκύψουν από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την έρευνα και την καινοτομία έως το 2020. Ακόμη, υπολογίζεται ότι θα υπάρξουν περισσότερα από 20 δις ευρώ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων εντός της επόμενης δεκαετίας. Συμπληρωματικά, η Επιτροπή θα επενδύσει 1,5 δις ευρώ έως το 2020, αυξάνοντας συγκριτικά το ποσοστό κατά 70% από την περίοδο 2014-2017. Στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της (2021-2027) η Ε.Ε. έχει προτείνει επενδύσεις ύψους 7 δις από τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη» για την έρευνα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Για την επίτευξη των στόχων έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω κοινές δράσεις: 

  1. Εντός του πρώτου μισού του 2019, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν οργανώσει εθνικές στρατηγικές που θα περιγράφουν τα επίπεδα επενδύσεων και τα μέτρα εφαρμογής, τα οποία θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις σε επίπεδο Ε.Ε.
  2. Νέα σύμπραξη έρευνας και καινοτομίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας, στην Ευρώπη, και να καθοριστεί κοινό στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο.
  3. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει νέες επιχειρήσεις και φορείς που προάγουν την καινοτομία στον τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης καθώς και της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχίων, στα πρωταρχικά στάδια τους, αλλά και εταιρείες στο στάδιο της επέκτασής τους.
  4. Ανάπτυξη και σύνδεση ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τη δημιουργία εγκαταστάσεων δοκιμών παγκόσμιας κλάσης σε τομείς, όπως η συνδεδεμένη κινητικότητα, καθώς και ενθάρρυνση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της οικονομίας, μέσω κόμβων ψηφιακής καινοτομίας.

2. Δημιουργία ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων

Για την επίτευξη της ανάπτυξης της τεχνολογίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, απαιτείται πρόσβαση σε μεγάλα, ασφαλή και εμπεριστατωμένα σύνολα δεδομένων. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, θα δημιουργήσει κοινούς χώρους δεδομένων για να καταστήσει τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων απρόσκοπτη, διασφαλίζοντας παράλληλα, την πλήρη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, θα ωφεληθεί ο τομέας της υγείας καθώς η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη κοινής βάσης δεδομένων υγείας με ανωνυμοποιημένες υπολογιστικές τομογραφίες ταυματισμών, που θα έχουν δωριθεί από ασθενείς, για τη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας του καρκίνου μέσω της τεχνολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης. Εντός του πρώτου μισού του 2019, η Επιτροπή θα δημιουργήσει κέντρο υποστήριξης για την ανταλλαγή δεδομένων, το οποίο θα παρέχει πρακτικές συμβουλές στους Ευρωπαίους συμμετέχοντες στην οικονομία δεδομένων.

3. Καλλιέργεια των ταλέντων, των δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη- μέλη, θα υποστηρίξει με πτυχία προηγμένων γνώσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως ειδικές υποτροφίες. Ακόμη, θα στηρίξει τις ψηφιακές δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση για το κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα για τους εργαζόμενους που επηρεάζονται από την εξέλιξη του τομέα, όπως αναφέρεται στη στρατηγική του Απριλίου.

4. Ανάπτυξη ηθικής και αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εγείρει ηθικά ζητήματα, όπως τη δυνητικά μεροληπτική λήψη αποφάσεων, με αποτέλεσμα την δυσκολία αποδοχής της από τις κοινωνίες. Για αυτό η ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων, από εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, εργάζεται για να θέσει κατευθυντήριες γραμμές δεοντολίας για την ανάπτυξη και τη χρήση της. Η πρώτη έκδοση θα δημοσιευθεί έως τα τέλη του 2018 ενώ η τελική μορφή θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή τον Μάρτιο 2019.

 

Σχετικά με το σχέδιο, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, Άντρους Άνσιπ, σχολιάζει με ικανοποίηση:

Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο. Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για την συγκέντρωση δεδομένων – την πρώτη ύλη για τη τεχνητή νοημοσύνη – σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη για τη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας του καρκίνου. Θα συντονίσουμε τις επενδύσεις: στόχος μας είναι να φτάσουμε τουλάχιστον τα 20 δισ. ευρώ ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων έως το τέλος του 2020. Αυτό είναι ουσιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και την εργασία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί ένα όμορφο απόκτημα, αφορά το μέλλον μας.

Παράλληλα, η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ, προσθέτει:

Όπως συνέβη και με τον ηλεκτρισμό στο παρελθόν, η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τον κόσμο. Μαζί με τα κράτη μέλη θα αυξήσουμε τις επενδύσεις για την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς της οικονομίας, θα στηρίξουμε τις προηγμένες δεξιότητες και θα μεγιστοποιήσουμε τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Το συντονισμένο σχέδιο δράσης θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα δρέψει τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων και θα είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, με παράλληλη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης και σεβασμό των ηθικών αξιών.

Πηγή: ec.europa.eu/greece/news_el

Leave a Comment