ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Γραφεία ανοιχτού κώδικα (OSPO) – Ένα νέο εργαλείο για την ψηφιακή διακυβέρνηση- Μια έρευνα του OpenForum Europe και της OSPO Alliance

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το OpenForum Europe και την OSPO Alliance παρουσιάζει την κατάσταση, το σκεπτικό και το πλαίσιο της εμφάνισης Γραφείων Προγραμμάτων Ανοιχτού Κώδικα στον δημόσιο τομέα που παρατηρήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια.

Τα OSPO σε έναν οργανισμό έχουν σαν στόχο να υποστηρίζουν και επιταχύνουν την χρήση, τη δημιουργία και την εφαρμογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα παραδείγματα OSPO στις κυβερνήσεις, αλλά έχουν ήδη καθιερωθεί ως βέλτιστη πρακτική στον ιδιωτικό τομέα. Συνολικά, τα OSPO ενισχύουν την ευαισθητοποίηση και την τεχνική επάρκεια σχετικά με τον Ανοιχτό Κώδικα εντός του οργανισμού στον οποίο έχουν δημιουργηθεί, λειτουργώντας στρατηγικά για την επίτευξη των στόχων πολιτικής του ιδρύματος που διασταυρώνονται με τον Ανοιχτό Κώδικα.

Η έρευνα αφού παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση της υιοθέτησης του Ανοιχτού Κώδικα στον δημόσιο τομέα, η εργασία εστιάζει στον ρόλο που διαδραματίζουν τα OSPO στην ενίσχυση του ανοίγματος, της διαφάνειας και της συνεργασίας εντός και μεταξύ των δημοσίων οργανισμών. Ως εκ τούτου, μπορούν να βοηθήσουν στην προσφορά αξίας για τους πολίτες σε όλο τον κόσμο σε κλίμακα.

Επιπλέον, παρουσιάζει τρεις μελέτες περίπτωσης που σκιαγραφούν τις βέλτιστες πρακτικές που αναπτύχθηκαν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικοδόμηση ενός OSPO από δημόσιους λειτουργούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στη Γαλλία.

Τέλος, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους ένα δίκτυο OSPO μπορεί να ωφελήσει τον δημόσιο τομέα γενικότερα, συμβάλλοντας στη μείωση των οργανωτικών, νομικών, τεχνικών και επικοινωνιακών φραγμών σε πολλούς οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς. Εάν δημιουργηθούν με σκοπό να ανταλλάσσουν και να συνεργάζονται με το εξωτερικό οικοσύστημα Ανοιχτού Κώδικα, εκτός από το εσωτερικό οργανωτικό τοπίο του οργανισμού, τα OSPO θα μπορούν να λειτουργήσουν ως διεπαφές για την υποστήριξη και τη διαχείριση των ροών πληροφοριών, ιδεών, συνεισφορών λογισμικού, σχέσεων και προμηθειών μεταξύ του οργανισμούς με κοινότητες OSS, ιδιωτικές εταιρείες και άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Αυτή η έρευνα είναι το αποτέλεσμα μιας έντονης και γόνιμης ανταλλαγής με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς. Το OFE φιλοξένησε ένα εργαστήριο για την έννοια του OSPO στο δημόσιο τομέα, όπου εκπρόσωποι κυβερνήσεων, ακαδημαϊκού και ιδιωτικού τομέα συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την ίδρυση και τη διαχείριση των OSPO.

Διαβάστε όλη την έρευνα εδώ

Πηγή άρθρου: https://openforumeurope.org

Leave a Comment