ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαδικτυακή εκδήλωση για τη Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 2021-2027

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Ανοικτή Διαβούλευση για τη Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027», διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 (10:00 – 14:00).

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η διερεύνηση, μέσω της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, των θεματικών παρεμβάσεων και ερευνητικών και τεχνολογικών προτεραιοτήτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση. 

Η διαβούλευση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο τα μέλη της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας θα κληθούν να συμπληρώσουν, τεκμηριώνοντας τις προτάσεις τους. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο σε σύνδεσμο που θα γνωστοποιηθεί μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Η Επιχειρηματική Ανακάλυψη, ως βασική διαδικασία εντοπισμού των θεματικών προτεραιοτήτων της Έξυπνης Εξειδίκευσης, αποβλέπει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων της επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας, των δημόσιων αρχών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε η υπό διαμόρφωση Στρατηγική να ανταποκρίνεται άμεσα στις εθνικές προτεραιότητες και αναπτυξιακές προοπτικές.

Για την προετοιμασία της Διαβούλευσης/ Επιχειρηματικής Ανακάλυψης ορίσθηκαν από τη ΓΓΕΚ Συμβουλευτικές Ομάδες σε κάθε έναν από τους παρακάτω 8 βασικούς Τομείς Προτεραιότητας:

  • Βιομηχανική παραγωγή – Υλικά – Κατασκευές
  • Πολιτισμός, Τουρισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
  • Αγροδιατροφή
  • Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κυκλική Οικονομία
  • Υγεία και Φάρμακα
  • Έξυπνες Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Αειφόρος Ενέργεια
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Οι Συμβουλευτικές Ομάδες, αποτελούμενες από εκπροσώπους της τετραπλής έλικας του ελληνικού συστήματος καινοτομίας, διαμόρφωσαν συγκεκριμένες εισηγήσεις στους τομείς αρμοδιότητάς τους για τα διαδοχικά επίπεδα εξειδίκευσης της Στρατηγικής.

Με την Ανοικτή Διαβούλευση δίνεται η δυνατότητα στην ευρύτερη κοινότητα να συνεισφέρει με την εμπειρία της και τα ενδιαφέροντα της και να επαληθεύσει, να διαφοροποιήσει ή και να εμπλουτίσει τα θεματικά πεδία τα οποία έχουν προταθεί από τις Συμβουλευτικές Ομάδες, πάντοτε με βασικό κριτήριο τη συμβολή στον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό της χώρας.

Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χ. Δήμας, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Καινοτομίας, Α. Κυριαζής και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ Δ. Σκάλκος.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ. Για να την παρακολουθήσετε, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής εδώ, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στη live μετάδοση χωρίς τη χρήση κωδικών εισόδου.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση παρέχονται στο τηλ. 2131300083, email: ngko@gsrt.gr, karakon@gsrt.gr.

Πηγή άρθρου: https://www.ekt.gr/el/news/26192

Leave a Comment