ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα πέντε στάδια της εξέλιξης ενός Open Source Program Office (OSPO)

Μετά από χρόνια παρακολούθησης της εξέλιξης των Γραφείων Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (OSPO) , η ομάδα εργασίας του TODO group, εντόπισε κοινά πρότυπα και τα συνοψίσε σε ένα κοινό πλαίσιο. Υπάρχουν πέντε κοινά στάδια των OSPO που προσδιορίζουν την κατάσταση της συμμετοχής ενός οργανισμού στον Ανοιχτό Κώδικα.

Αυτό το άρθρο αποτελεί συνοδευτικό του Τι είναι ένα Open Source Program Office και γιατί είναι σημαντικό σε έναν οργανισμό

Μια βόλτα στα διάφορα στάδια ενός OSPO

Για να εξηγήσουν καλύτερα την εξέλιξη των OSPO, τα μέλη της Ομάδας TODO διεξάγουν μια ετήσια έρευνα OSPO  και προτείνουν ένα μοντέλο ωριμότητας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον οργανισμό σας. Αυτό το μοντέλο χρησιμεύει ως πλαίσιο για την κατανόηση των σταδίων ενός OSPO και, συνεπώς, για τον εντοπισμό του πού βρίσκεται ο οργανισμός όσον αφορά τη συμμετοχή ανοιχτού κώδικα και τον βοηθά να προχωρήσει σε μια πιο ώριμη υιοθέτηση:

Αυτό το μοντέλο αποτελείται από δύο μεταβλητές και τέσσερα στάδια:

 • Μεταβλητή Υ: Δυνατότητα εκτέλεσης
 • Μεταβλητή Χ: επίπεδο OSPO
 • Επίπεδο 1: Νομικά Καθοδηγούμενο
 • Επίπεδο 2: Καθοδηγούμενο από την κοινότητα
 • Επίπεδο 3: Καθοδηγούμενο από την εμπλοκή και την δέσμευση
 • Επίπεδο 4: Καθοδηγούμενο από την ηγεσία
ospos todo ομαδικές φάσεις osi
Τα OSPO εξελίσσονται διαφορετικά και αυτό καθορίζεται από την ικανότητά τους να εκτελούν

Στάδιο 0: Υιοθέτηση ad-hoc ανοιχτού κώδικα

Σχεδόν όλοι οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ανοιχτό κώδικα, αν και ο τρόπος προσαρμογής και χρήσης του ποικίλλει. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως δομικό στοιχείο ή βιβλιοθήκη σε ένα προϊόν ή εργαλείο ή ως βασικό μέρος της στοίβας προϊόντων ή να υποστηρίξουν την προσφορά υπηρεσιών τους. Οι σύγχρονες εγγενείς εφαρμογές στο cloud, σχεδόν από προεπιλογή, χρησιμοποιούν συστήματα ανοιχτού κώδικα για τα containers, την αποθήκευση δεδομένων, την ανταλλαγή μηνυμάτων και πολλά άλλα.

 Ωστόσο, η πιο πρώιμη μορφή υιοθέτησης είναι ad hoc, από προγραμματιστές που επιλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας άμεσα διαθέσιμα εργαλεία και τεχνολογίες. Αυτή η “ad-hoc υιοθέτηση” συνήθως σημαίνει ότι λίγη προσοχή δίνεται στη συμμόρφωση με τις άδειες εκτός των προεπιλογών ή στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κατανάλωσης Ανοιχτού Κώδικα και της διανομής προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί με στοιχεία ανοιχτού κώδικα.

Στάδιο 1 (Νομικά καθοδηγούμενο): Παροχή συμμόρφωσης, απογραφής και εκπαίδευσης προγραμματιστών ανοιχτού κώδικα

Γενικά, ένας οργανισμός σχηματίζει ένα OSPO όταν συνειδητοποιεί ότι οι άνθρωποί του καταναλώνουν προϊόντα και κώδικα ανοιχτού κώδικα σε όλα σχεδόν τα τμήματα μηχανικής και ανάπτυξης και τις λειτουργίες του. Αυτή η χρήση είναι συνήθως εσωτερική και δεν αποτελεί μέρος προϊόντων ή υπηρεσιών προς πελάτες ή χρήστες. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, οι οργανισμοί χρησιμοποιούν συχνά πολλά διαφορετικά ονόματα για το OSPO. Η IBM αρχικά ονόμασε τις προσπάθειές της για προγραμματισμό Ανοιχτού Κώδικα ως παράδειγμα «Συντονιστική Επιτροπή Ανοιχτού Κώδικα».

Οι οργανισμοί στο στάδιο 1 αναγνωρίζουν ότι το Open Source είναι βασικό μέρος της επιχειρηματικής και τεχνολογικής στρατηγικής τους. Κατανοούν ότι οι πρακτικές ασφαλείας των έργων ανοιχτού κώδικα διαφέρουν από αυτές των εταιρειών αποκλειστικού λογισμικού.

Οι οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζουν τους νομικούς κινδύνους και τους κινδύνους ασφάλειας. Οι στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου περιλαμβάνουν:

 • Προσεκτική αδειοδότηση
 • Εκπαίδευση προγραμματιστών
 • Απογραφή

Στάδιο 2 (Community Driver): Ευαγγελισμός χρήσης ανοιχτού κώδικα και συμμετοχή στο οικοσύστημα

Πρώιμη περίοδος

Αφού οι οργανισμοί αναγνωρίσουν την αξία του Ανοιχτού Κώδικα και την ανάγκη για συμμόρφωση, εκπαίδευση χρήση ενός Software Bill of Material (SBOM), αρχίζουν να συνειδητοποιούν τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση του Ανοιχτού Κώδικα και επιδιώκουν να τον επεκτείνουν. Τα OSPO στο στάδιο 2 δημιουργούν τέτοιους εσωτερικούς μηχανισμούς όπως πρεσβευτές που προωθούν τη χρήση εγκεκριμένων προϊόντων Ανοιχτού Κώδικα, εκπαιδευτικά προγράμματα για την καλή υγιεινή και τεχνική κατάρτιση ή αποζημίωση για τα δίδακτρα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις πιστοποιήσεις στο Open Source. Με αυτές τις πρωτοβουλίες, ένας οργανισμός μπορεί να αυξήσει τη χρήση του Ανοιχτού Κώδικα και να ενισχύσει το μήνυμά του ότι δεν είναι μόνο σημαντικό, αλλά επιθυμητό και προτιμότερο από τα ιδιόκτητα προϊόντα λογισμικού.

Περίοδος ανάπτυξης

Καθώς προχωρούν σε αυτό το στάδιο, οι οργανισμοί αρχίζουν να δίνουν κίνητρα στους προγραμματιστές τους να εργαστούν σε έργα OSS που είναι κρίσιμα για τις δραστηριότητές τους, στο βαθμό που οι προγραμματιστές γίνονται πολύ ενεργοί συνεισφέροντες ή κύριοι συντηρητές.

 • Τα OSPO αρχίζουν να βελτιστοποιούν και να βελτιστοποιούν τις συνεισφορές ανοιχτού εξερχόμενου κώδικα για τους προγραμματιστές τους.
 • Τα OSPO δημιουργούν και ξεκινούν έργα ανοιχτού κώδικα για να δημιουργήσουν ευρεία αξιοπιστία στην κοινότητα ανοιχτού κώδικα

Στάδιο 3 (Με γνώμονα την εμπλοκή και την δέσμευση): Φιλοξενία έργων ανοιχτού κώδικα και αναπτυσσόμενες κοινότητες

Στο στάδιο 3, οι οργανισμοί ξεκινούν και στη συνέχεια φιλοξενούν ή ενεργούν ως κύριοι χορηγοί έργων ανοιχτού κώδικα. Θα αφιερώσουν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης σε ένα έργο και αποδέχονται την ευθύνη για την καλλιέργεια μιας κοινότητας έργου, διασφαλίζοντας την υγεία της. Δεν συγχέουν αυτό το επίπεδο οργανωτικής δέσμευσης με μεμονωμένους υπαλλήλους που αποφασίζουν να δημιουργήσουν ανοιχτό κώδικα τα έργα τους. Σε αυτό το στάδιο, οι ηγέτες των οργανισμών υποστηρίζουν την επώαση και την έναρξη έργων στη δημόσια σφαίρα επειδή κατανοούν πώς ωφελούν τον οργανισμό τους. Τέτοια έργα τείνουν να προσφέρουν καλύτερη απόδοση και οικονομία σε κρίσιμες δυνατότητες που μπορεί να είναι μη βασικές για την πρόταση αξίας του οργανισμού αλλά κρίσιμες για την τεχνολογική του υποδομή.

Αυτό είναι το στάδιο όπου το OSPO αναπτύσσει διαδικασίες, βιβλία και εργαλεία για τον έλεγχο, την οργάνωση και τη λειτουργία έργων ανοιχτού κώδικα και για την προετοιμασία και καθοδήγηση των ηγετών τους.

Στάδιο 4 (Καθοδηγούμενη από την ηγεσία): Τα OSPO ως συνεργάτης λήψης στρατηγικών αποφάσεων

Σε αυτό το στάδιο ωριμότητας, το OSPO γίνεται στρατηγικός εταίρος για τεχνολογικές αποφάσεις, βοηθώντας στην καθοδήγηση των επιλογών και στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων σε έργα. Ο CTO και άλλοι ηγέτες τεχνολογίας συμβουλεύονται το OSPO και την ηγεσία του σε ποιες τεχνολογίες Ανοικτού Κώδικα να βασιστoύν και ποια κριτήρια απόφασης να χρησιμοποιήσουν για την κρίση έργων. Επειδή οι κύριες τεχνολογικές επιλογές τείνουν να δημιουργούν σημαντικό δευτερογενές και τριτογενές κόστος και επηρεάζουν τις τεχνολογίες ανάντη και μεταγενέστερου σταδίου καθώς και τα σχέδια προσλήψεων, η επιλογή έργων ανοιχτού κώδικα γίνεται μια σημαντική επιχειρηματική απόφαση.

Το OSPO γίνεται στρατηγικός εταίρος για τεχνολογικές αποφάσεις, συμβάλλοντας στην καθοδήγηση των επιλογών και στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων σε έργα. Το OSPO εξελίσσεται για να προσφέρει στρατηγική καθοδήγηση:

 • Συμβουλεύει τον CTO και την ηγεσία της τεχνολογίας σχετικά με τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα να υιοθετήσουν/αφαιρέσουν από τη στοίβα τεχνολογίας του οργανισμού
 • Έχουν το προβάδισμα στη συγκριτική αξιολόγηση του τι συνιστά ένα αποδεκτό έργο ανοιχτού κώδικα
 • Βοηθούν τους οργανισμούς να κατανοήσουν και να πλοηγηθούν στην πολιτική του έργου

Πηγή άρθρου: https://blog.opensource.org/

Leave a Comment